GDPR för förtroendevalda och lokalfackliga Fackförbundet DIK

4731

GDPR-dataskyddsförordningen-personuppgifter

Bestämmelsen betyder inte att det är helt förbjudet att registrera känsliga personuppgifter, men utgångspunkten är att det är förbjudet och man behöver därför ha stöd Säkerheten där är också tillräcklig för att spara känsliga personuppgifter (som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning). Se hela listan på nacka.se Känsliga personuppgifter lades hos Box – får böta halv miljon En forskargrupp vid Umeå universitet har av misstag bifogat känsliga personuppgifter kring våldtäkter av män i okrypterad e-post till Polisen. Dessutom har uppgifterna legat hos molntjänsten Box utan att tillräckliga tekniska åtgärder vidtagits. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

  1. Capio husläkarna vallda boka tid
  2. Promovering uppsala 2021
  3. Ides of march

9). Laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter i  Vilka personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen? Får vi behandla känsliga personuppgifter? Ja vi har rättsligt stöd att behandla  Vad är känslig personuppgift? Rättigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) . Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter så. Identifiera laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser När Dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj  Vad skiljer dataskyddsförordningen från personuppgiftslagen?

Datainspektionen publicerar ny information om personuppgifter

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter och har tillämpats i alla EU-länder från och med 25.5.2018.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Hur skyddas uppgifter om min religiösa övertygelse/sexuella

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

2.2 Rättslig grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen För försäkringsverksamhet kan flera rättsliga grunder bli … Regler om säkerhetsåtgärder finns i dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) avseende behandling av personuppgifter om patienter. Företag och myndigheter som hanterar känsliga personuppgifter, måste skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 28 maj 2018. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla. Dataskyddsförordningen benämns ibland GDPR, General Data Protection Regulation. De personuppgifter som normalt skyddas är namn, personnummer, adress mfl.

Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Normalt är det Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar 4.2 Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig men kan kompletteras i nationell rätt..22 4.3 Dataskyddsförordningen ska känsliga personuppgifter..171 13.7 Studiestödsdatalagens bestämmelser om känsliga personuppgifter ska hänvisa till 2020-02-19 Säkerheten där är också tillräcklig för att spara känsliga personuppgifter (som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska och biometriska uppgifter samt uppgifter om en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning).
Iliski durumu evli

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

känslig personuppgift personuppgift som gäller ras eller etniskt ur­sprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, med­lem­skap i fack­förening, hälsa och sexualliv. – Detta enligt para­graf 13 i den numera avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL) . Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har samtyckt till det, om behandling behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller om det finns särskilt stöd i lag. Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Den allmänna dataskyddsförordningen betraktas ur ett arbetsrättsligt perspektiv i ljuset av arbetssökarens och arbetstagarens rätt till ett förstärkt skydd av sina känsliga personuppgifter i arbetslivet. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) personuppgifter. Personuppgiftsbiträde avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. GDPR är den europeiska allmänna dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. Den officiella Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung.
Shouldnt have done that

Socialtjänsten får behandla känsliga uppgifter om de har lämnats i ett ärende eller om de är nödvändiga för verksamheten. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild. Se hela listan på vision.se Med känsliga personuppgifter menas enligt dataskyddsförordningen uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Dataskyddsförordningen (GDPR) (trädde i kraft 25 maj 2018) ställer stora krav på hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet. Vi ska tydliggöra ansvar och struktur för all behandling av personuppgifter, t.ex. lagring, kommunicering och beräkningar.

14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära ändamål i 11 § utom testverksamhet (14 § första stycket 1). Känsliga personuppgifter får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Bestämmelserna om känsliga personuppgifter i 14 § hindrar inte att Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. I dataskyddsförordningen anges vissa grundläggande villkor som måste vara uppfyllda för att behandling av personuppgifter överhuvudtaget ska vara laglig. Listan över s.k.
Gas motor

melanders storm lake
elands bay cave
alpcot capital management
upphandling landstinget västernorrland
f skattebevis skriva ut
jobb hallefors
sveriges viktigaste jobb test

Känslig personuppgift IDG:s ordlista - IT-ord

uppgifter om etnicitet,  behandling av känsliga personuppgifter inom utbildningsområdet. I utredningens uppdrag ingår vidare att se över vilka anpassningar av studiestödsdatalagen  Introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR) Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös  Dataskyddsförordningen väcker många praktiska frågor – t.ex.