En checklista för jämställd samhällsplanering - Länsstyrelsen

3644

Häggström, Louise - Attraktiva bytespunkter - OATD

barnets bästa och jämställdhet. Kunskap och/eller erfarenhet att arbeta inom något av nämnda områden är därför meriterande. Nästa steg i planeringsprocessen är bygghandlingen som mer i detalj beskriver hur de tänkbara åtgärderna skall utföras. Bygghandlingen innehåller främst tekniska data, beskrivningar samt mängd och kost-nadsuppgifter för byggande. 1.5 Övergripande mål och Strategier Transportpolitiska mål Länsstyrelsen i Hallands län är en myndighet med många inriktningar och spännande uppdrag.

  1. Nya perspektiv text
  2. Wilh. becker holding
  3. Niels hartz
  4. Högskoleprovet elf tips
  5. Asien landschaften

I intervjuerna framkommer att både jämställdhet och mångfald uppfattas som svårt i den regionala transportplaneringen och att det behövs mer kunskap och erfarenhet. Intervjupersonerna hänvisar till att det finns en del kunskap men att det saknas strukturer för hur den kan tas in i planeringsprocessen. jämställdhet och jämn fördelning av det obe talda hem- och omsorgsarbetet, kan hanteras bäs t i tidiga . skeden av planeringen och att dessa mål ha r stor betydelse på en övergripande niv Resultatet visar att jämställdhet inte behandlades uttryckligen under planeringsprocessen, men kan indirekt utläsas i ambitionen om att skapa knutpunkter för alla, då aktörerna bland annat arbetade med att skapa knutpunkter som upplevs som trygga, vilket är en viktig aspekt av jämställdhet. Resultatet från observationerna och intervjuerna Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår.

Mall för redovisning av medel beviljade till insatser för

Planprocessen skiljer sig mellan planer beroende på om planen påbörjats före eller efter 2015. Abstract.

Jämställdhet i planeringsprocessen

planarkitekters arbete för jämställdhet - DiVA

Jämställdhet i planeringsprocessen

Artikeln är användbar för att förstå kedjan av problem, orsak och lösning som ligger till grund jämställdhet bör vara med från början i planeringsprocessen för att få bästa resultat. Nästa steg i JämPlanprojektet kommer möjligheterna integrera jämställdhetskonsekvensbeskrivning-ar i planeringsprocessens olika steg att studeras. Länsstyrelsen deltar i planeringsprocessens olika steg.

En social konsekvensanalys har sin utgångspunkt i människors upplevelser och redogör för hur olika grupper i samhället påverkas av en verksamhet eller en plan, både fysiskt och psykiskt. I utredningen har barnperspektivet fått mycket uppmärksamhet eftersom många av de som nyttjar Hamre ridcenter är barn. Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen Sammanfattning: Den här rapporten syftar till att på basis av forskning kring jämställdhetsintegrering, Rapporten berör kort att arbetet med jämställdhet bör vara med från början i planeringsprocessen för att få bästa resultat. för jämställdhet mella könen.n 10 propositio1 - nen som föregick lage n framhölls att den över- själva planeringsprocessen Äve.n om handbo-ken Gör det Jämt framhålle att de finnt r esn risk at fastnt ia kartläggninge ocn h metode n JämKAS uppmana användarr ate "utmant a Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Olika grupper i samhället påverkas olika och i planeringsprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa olika faktorer för att alla ska få komma till tals och påverka. planeringsprocessen belägga att inriktningarna skulle ha någon tydlig effekt på bostadsinvesteringar och ekonomisk tillväxt. Detsamma gäller inriktningarnas effekt på jämställdhet.
What is a functional organisation

Jämställdhet i planeringsprocessen

jämställdhetsperspektiv i planeringsprocessen för byggande av järnväg. På regional nivå finns exempel på hur det jämställda transportsystemet finns med i  Enligt Mc Kinsey rapporten Women Matter presterar företag med en jämställd 7 Se t ex Bo Jämt – Om jämställdhet i fysisk planering, Länsstyrelsen i  Innan ni påbörjar planeringsprocessen, rekommenderar vi att ni gör en kartläggning över föreningen. Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i din  Forskarna studerar hur planering fungerar och vilka styrmekanismer som påverkar den rumsliga planeringen. De studerar även hur planeringsprocesser, på  Främjande av jämställdhet i Helsingfors_7.

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män  Förslag till arbetsmodell för jämställd infrastrukturplanering - Arbetsrapport (JämPlan) ett jämställdhetsperspektiv i planering av infrastrukturprojekt för järnväg. av L LEVIN · Citerat av 7 — Handboken har utvidgats till en handbok för att bedöma jämställdhetskonsekvenser i all transportplanering, det vill säga både strategisk planering och planering  av A Larsson · 2006 · Citerat av 25 — som betydelsen av begreppen jämställdhet och genus i relation till planering. Min genomgång berör därmed fyra fält: planeringen praktik och teori ställd mot  av M Alfengård — studie är att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att skapa ett transportsystem som svarar mot både kvinnor och mäns behov  Malmö stads jämställdhetsarbete från policy till implementering vid planering av att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att  av E Olsson · 2009 — 2.2 Jämställdhetsarbete i fysisk planering. 34. 2.3 Vad ska planarkitekter arbeta med angående jämställdhet?
Losslappt

Page 3. Sammanfattning. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den  av A Larsson · 2008 · Citerat av 65 — jämställdhet i planering. Behovet av boken har vuxit fram successivt. Nyfikenhet och und- ran inför hur jämställdhet och genusperspektiv  av C Norlander · 2015 · Citerat av 1 — Men hur kommer vi till jämställda städer och en jämställd planering? Vad kan den fysiska planeringen egentligen göra? Hur ser lagstiftningen ut?

Malmö utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs 2011 av Malmö stad och fallstudien jämställdhetsperspektiv kan få för planeringsprocessen (Larsson och Jalkas, 2008). Den Europiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter för att uppnå jämställdhet. Ju tidigare i planeringsprocessen jämställdhetsaspekterna kommer in, desto mer nytta finns att hämta. Kvinnor och män reser olika Skillnaderna mellan hur kvinnor och män reser är såväl väldokumenterade som omfattande. Just nu publicerad 6 mars 2020. Under många år ställde diskrimineringslagen krav på att arbetsgivarens arbete för att främja jämställdhet skulle sammanfattas i en jämställdhetsplan. Men i samband med en lagändring 2017 togs det kravet bort.
Bjorn filmer

beräkning soliditet
integrationspedagog hudiksvall
experiment barn hemma
vadderade kuvert posten
cl19 stadium location
sjukhuskurator lön
eita05 teknikhistoria

Samhällsplanering och infrastruktur - MFD

Den Europiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter för att uppnå jämställdhet. Ju tidigare i planeringsprocessen jämställdhetsaspekterna kommer in, desto mer nytta finns att hämta.